Wandelvakantie
Cornwall

Wandelvakanties

Groot-Brittannië & Ierland

Klachten, privacy & disclaimer

Klachten

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u op een goed geregelde wandel­vakantie gaat. Er bestaat natuurlijk een kleine kans dat iets niet gaat zoals gepland; immers waar gewerkt wordt kan een fout gemaakt worden.

U treft hier de klachtenprocedure op hoofdlijnen; de van toepassing zijnde volledige tekst vindt u in de Reis- en boekingsvoorwaarden WandelVakantie.

 • Mocht u in de uitvoering van de overeen­komst een tekort­koming ervaren dan dient u deze zo spoedig mogelijk te melden bij 1. de betreffende dienst­verlener (bijvoorbeeld bagage­vervoerder of B&B); 2. de lokale partner (staat o.a. genoemd op de accommodatie­lijst); 3. WandelVakantie. Een probleem kan meestal ter plaatse opgelost worden, mits het maar wordt gemeld.
 • Indien de tekort­koming is gemeld en niet wordt opgeheven én deze afbreuk doet aan de kwaliteit van de vakantie dan moet deze onverwijld worden gemeld bij WandelVakantie.
 • Als een klacht niet bevredigend is opgelost moet deze uiterlijk binnen een maand na de eind­datum van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij WandelVakantie; WandelVakantie zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht een ontvangst­bevestiging zenden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.
 • Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of via het Europees ODR Platform.

Privacybeleid

 • Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en van onze klanten.
 • Bij een bezoek aan onze website registreren we anonieme bezoek­gegevens voor statistische doeleinden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Het IP-adres wordt automatisch geanonamiseerd en is niet meer naar de bezoeker te herleiden. Vastgelegd wordt o.a. welke pagina's bezocht zijn en welke browser gebruikt is.
 • Wij maken gebruik van Piwik analytics om het bezoek aan onze website bij te houden. Hiertoe plaats Piwik first-party-cookies. Cookies zijn kleine tekst­bestanden die de browser op de computer bewaard, het is door de aard van het bestand technisch onmogelijk dat deze cookies schade aan de computer aanrichten. De data die Piwik opslaat delen wij niet met andere partijen. Wij plaatsen geen tracking cookies en wij herkennen geen gegevens van bezoekers.
 • Als u ons persoons­gegevens doorgeeft (e-mailadres, telefoon­nummer e.d.) gebruiken wij deze alleen om met u te communiceren voor de reden waarvoor u deze aan ons afstaat. Uw gegevens zullen wij nimmer afgeven of doorverkopen aan derden voor marketing doeleinden.
 • Gegevens die klanten aan ons zenden via contact­formulieren en boekings­formulieren worden verzonden over een beveiligde verbinding.
 • Iedere nieuwsbrief die wij verzenden bevat een link om u van de nieuwsbrief af te melden.
 • Aan klanten verlenen wij op verzoek inzage in de gegevens die wij van hen bijhouden; mochten hier onjuist­heden in blijken te staan dan zullen wij deze uiteraard corrigeren. Klanten kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoons­gegevens; hieraan zal gehoor worden gegeven mits er geen andere belangen zijn.
 • Wanneer u bij ons een boeking doet geven wij (een deel van) uw gegevens door aan derden voor de praktische uitvoering van deze boeking. Hierbij is in ieder geval begrepen uw mobiel telefoon­nummer dat gebruikt kan worden bij (het voorkomen van) calamiteiten tijdens uw vakantie.
 • Wanneer u na afloop van uw wandel­vakantie een enquête invult hoeft u geen persoons­gegevens in te voeren. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen zodat wij kunnen bepalen of er aanpassingen in het programma of de informatie nodig zijn.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeen­stemming is met ons privacy­beleid neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat een onjuist­heid is opgetreden of dat informatie onvolledig of niet meer actueel is. WandelVakantie is niet gebonden aan kennelijke onjuist­heden, fouten en vergissingen.

Op alle op deze website aanwezige informatie en foto's berust auteursrecht en/of intellectueel eigendoms­recht, hetzij van WandelVakantie, hetzij van onze partners of van de bij de foto vermelde maker.

Scroll To Top