Klachten, privacy & disclaimer

Klachten

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u op een goed geregelde wandel­vakantie gaat. Er bestaat natuurlijk een kleine kans dat iets niet gaat zoals gepland; immers waar gewerkt wordt kan een fout gemaakt worden.

U treft hier de klachten­procedure op hoofdlijnen; de van toepassing zijnde volledige tekst vindt u in de Algemene voorwaarden WandelVakantie.

 • Mocht u in de uitvoering van de overeen­komst een tekort­koming ervaren dan dient u deze zo spoedig mogelijk te melden bij 1. de betreffende dienst­verlener (bijvoorbeeld bagage­vervoerder of B&B); 2. de lokale partner (staat o.a. genoemd op de accom­modatie­lijst); 3. WandelVakantie. Een probleem kan meestal ter plaatse opgelost worden, mits het maar wordt gemeld.
 • Indien de tekort­koming is gemeld en niet wordt opgeheven Ć©n deze afbreuk doet aan de kwaliteit van de vakantie dan moet deze onverwijld worden gemeld bij WandelVakantie.
 • Als een klacht niet bevredigend is opgelost moet deze uiterlijk binnen twee maanden na de eind­datum van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij WandelVakantie; WandelVakantie zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren. Als een klacht een langere verwerkings­tijd vraagt wordt een ontvangst­bevestiging gezonden met daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat een onjuist­heid is opgetreden of dat informatie onvolledig of niet meer actueel is. WandelVakantie is niet gebonden aan kennelijke onjuist­heden, fouten en vergissingen.

Op alle op deze website aanwezige informatie en foto's berust auteurs­recht en/of intellectueel eigendoms­recht, hetzij van WandelVakantie, hetzij van onze partners of van de bij de foto vermelde maker.


Privacybeleid

 • Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeen­stemming met de Wet Bescherming Persoons­gegevens en de Telecommunicatie­wet.
 • Bij een bezoek aan onze website registreren we anonieme bezoek­gegevens voor statistische doeleinden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Het IP-adres wordt automatisch geanonamiseerd en is niet meer naar de bezoeker te herleiden. Vastgelegd wordt o.a. welke pagina's bezocht zijn, de laadtijd van de pagina's, en welke browser gebruikt is.
  Wij maken gebruik van Matomo analytics (voorheen Piwik) en Google Analytics om het bezoek aan onze website bij te houden. Hiertoe wordt een cookie geplaatst die de browser op de computer bewaard, het is door de aard van het bestand technisch onmogelijk dat deze cookies schade aan de computer aanrichten. De verkregen data delen wij niet met andere partijen, wij plaatsen geen tracking cookies en wij herkennen geen gegevens van bezoekers.
 • Als u ons persoons­gegevens doorgeeft (e-mailadres, telefoon­nummer e.d.) gebruiken wij deze alleen om met u te communiceren voor de reden waarvoor u deze aan ons afstaat. Uw gegevens zullen wij nimmer afgeven of doorverkopen aan derden voor marketing doeleinden.
  Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het toezenden van onze nieuwsbrief als u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, of als u zichzelf op de nieuwsbrief hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief die wij verzenden bevat een link om u van de nieuwsbrief af te melden.
 • Gegevens die klanten aan ons zenden via contact­formulieren en boekings­formulieren worden verzonden over een beveiligde verbinding. Wij vragen om zo min mogelijk gegevens van klanten. De systemen waarin persoons­gegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirus­software en de laatste beveiligings­gerelateerde patches van belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Wanneer u bij ons een boeking doet geven wij (een deel van) uw gegevens door aan derden voor de praktische uitvoering van deze boeking. Hierbij is behalve uw naam in ieder geval begrepen uw mobiel telefoon­nummer dat gebruikt kan worden bij (het voorkomen van) calamiteiten tijdens uw vakantie.
 • Aan klanten verlenen wij op verzoek inzage in de gegevens die wij van hen bijhouden; mochten hier onjuist­heden in blijken te staan dan zullen wij deze uiteraard corrigeren. Klanten kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoons­gegevens; hieraan zal gehoor worden gegeven mits er geen andere belangen zijn.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeen­stemming is met ons privacy­beleid neem dan contact met ons op.
Scroll To Top